Klachtenregeling

Volgens de wetgeving kunnen ouders en leerlingen 'klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs.'

Wanneer u een klacht hebt over de gang van zaken op school, dan kunt u dat in eerste instantie het beste melden aan de groepsleerkracht of aan de directie (of aan beiden). Indien overleg met de school geen oplossing biedt, dan kunt u gaan praten met één van de twee contactpersonen van de school: Annieke Teunissen van Manen en Cees Dolderman. De contactpersoon kan u, met uw klacht, doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon. Deze onafhankelijke vertrouwenspersoon is José van Leeuwen, tel. 06-49958193, e-mail: info@josevanleeuwen.nl
Ook kinderen kunnen contact opnemen. In eerste instantie natuurlijk met hun juf of meester. Als zij dat moeilijk vinden kunnen zij contact opnemen met één van de twee contactpersonen.


Het bevoegd gezag is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de Besturenraad PCO, Postbus 907, 2270 AX Voorburg (tel. 070-3481180). Klachten over seksuele intimidatie/misbruik, ernstig psychisch fysiek geweld, kunt u ook melden bij de inspectie: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111.