Missie en Visie

De Regenboog: 'Geef(t) je toekomst kleur!'


Kernwaarden:

De kernwaarden zijn de belangrijkste waarden, het hart van onze organisatie. Het zijn de grondbeginselen van hoe we onze school willen vormgeven. De kernwaarden hebben een nauwe relatie met de missie en de visie van de school. 
Onze missie:

De Regenboog is een open christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, waarbij we uit gaan van passend onderwijs voor de leerlingen van onze school. Uitgaande van de onderwijsbehoeften van leerlingen worden leerlingen geclusterd, waardoor handelingsgericht gewerkt kan worden binnen de jaargroepen.

Onze school staat open voor alle leerlingen, waarvan de ouder(s)/verzorger(s) de identiteit van de school respecteren. De Regenboog laat zich, ook voor wat betreft de omgang met elkaar, inspireren door de Bijbel. We dragen de zorg voor het welbevinden van ieder kind en zoeken naar de mogelijkheden voor kinderen. We helpen kinderen om hun talenten te ontplooien en verder te ontwikkelen. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het bovenstaande vinden we m.n. de vakken taal/lezen en rekenen van belang. Door gericht met opbrengsten bezig te zijn, streven wij minimaal naar een gemiddelde score op taal/lees- en rekenonderwijs. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. De ontwerpende en onderzoekende houding van leerlingen wordt aangesproken tijdens onderzoekend leren. Structureel is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Leerlingen worden binnen onze school (mede) opgevoed tot volwaardige en respectvolle burgers.

 

  •