Missie en Visie

De Regenboog: 'Geef(t) je toekomst kleur!'


Kernwaarden:

  • Op onze school hebben we oog voor de uniciteit van ieder kind.
  • Op onze school dragen we zorg voor de geborgenheid en het welbevinden van ieder kind.
  • Op onze school bieden we kinderen de mogelijkheden om zich voor te bereiden op  een kansrijke toekomst.
  • Op onze school zijn we vooruitstrevend en ambitieus in de keuzes van ons onderwijs.
Onze missie:

De Regenboog is een open christelijke basisschool waar de leerkrachten bewust werken vanuit de christelijke normen en waarden. We staan open voor alle kinderen van wie de ouders de voorkeur geven aan christelijk onderwijs of om andere redenen voor onze school kiezen.
Op onze school werken de leerkrachten, leerlingen en ouders samen aan een veilige leer- en werkomgeving. Dit doen we om iedereen te laten groeien naar zijn mogelijkheden met inbreng van zijn kwaliteiten en talenten.
We hanteren het leerstofjaarklassensysteem, waarbij we uitgaan van passend onderwijs. Dit betekent dat we kijken en handelen naar de mogelijkheden voor begeleiding op maat, passend bij het kind en de school. We dragen zorg voor het welbevinden van alle betrokkenen bij onze school en zijn ambitieus in het zoeken naar mogelijkheden om kinderen verder te helpen bij hun gehele ontwikkeling. We streven ernaar dat een ieder zich geborgen voelt, zijn talenten kan ontdekken, groeit naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Kinderen worden binnen onze school (mede) opgevoed tot volwaardige, respectvolle, verantwoordelijke en liefdevolle mensen. Zo worden ze voorbereid op een kansrijke toekomst.


 

 

  •